Deschrijverette.nl is een dienst van SVDE Dienstverlening, Berkheide 10, 3069 KS Rotterdam, KVK 74683241, en is daarmee onderdeel van SVDE Dienstverlening, zoals deze eerder is aangeduid. SVDE Dienstverlening wordt binnen Deschrijverette.nl aangeduid als DeSchrijverette, en wordt binnen de nu volgende tekst aangeduid als ‘Deschrijverette.nl’. De klant/afnemer van diensten van Deschrijverette.nl zal worden aangeduid als opdrachtgever.

Betrekking tot inhoud
Deschrijverette.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van de opdrachtgever. Deschrijverette.nl behoudt zich het recht voor om opdrachtgever uit te sluiten van elk gebruik van de door Deschrijverette.nl aangeboden websites of geplaatste artikelen te verwijderen en/of wijzigen  indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de belangen en/of welbehagen van andere opdrachtgever de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Deschrijverette.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of  de desbetreffende artikelen/links te verwijderen of naar eigen inzicht en belang aan te passen of delen aan toe te voegen.

De informatie die door Deschrijverette.nl zelf op websites is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is Deschrijverette.nl niet aansprakelijk voor daarin opgetreden van onjuistheden of onvolledigheden. Deschrijverette.nl is niet aansprakelijk voor indirecte en/of directe schade (op welke wijze ook) aan opdrachtgever door gebruik van de door Deschrijverette.nl aangeboden websites/ diensten.

Deschrijverette.nl heeft geen invloed op besluiten/ handelingen/acties van zoekmachine’s met betrekking tot websites van Deschrijverette.nl zelf, of van de websites van opdrachtgever. Linkbuilding, uitgevoerd door Deschrijverette.nl, ten behoeve van de betreffende website(s) van de opdrachtgever, geschiedt dan ook op eigen risico van de opdrachtgever.

De door Deschrijverette.nl geschreven artikelen voorzien de lezer niet per definitie van specialistische inhoud, waarvoor vakinhoudelijk kennis nodig is over het product/ of diensten van de opdrachtgever. De tekstuele inhoud van de artikelen bevatten eventueel algemene informatie, of wervende opinies van Deschrijverette.nl over het product/ of diensten van de opdrachtgever.

Links naar andere websites op DeSchrijverette.nl

Op Deschrijverette.nl treft u links aan naar andere websites. SVDE Dienstverlening is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens indien deze websites niet aan SVDE Dienstverlening toebehoren. Bij het bezoek aan websites van derden via Deschrijverette.nl, adviseren wij u telkens de Cookie- en privacyverklaring, voorwaarden en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. Door boven in de adresbalk te kijken van uw browser, kunt u zien dat u niet meer op Deschrijverette.nl bent, indien de URL (https://www.websitenaam.nl) is gewijzigd.

Verantwoording voor de geplaatste artikelen/links
De opdrachtgever  is te allen tijde verantwoordelijk (op welke wijze ook), voor de inhoud van een geplaatst artikel en/of doorverwijzing (hyperlink of ander contactpunt) hiervan/ en gehanteerde methoden hierbij, welke op moment van gebruik correcte methoden leken te zijn voor Deschrijverette.nl. Deschrijverette.nl behoudt zich het recht voor om de desbetreffende artikelen/links  te verwijderen of naar eigen inzicht aan te passen.

Betrekking tot promotie
Onze promoties kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. Deschrijverette.nl kan uw materiaal technisch en/of tekstueel dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Link/artikel/website aantallen
Opname van artikelen is van onbepaalde duur. De link/artikel aantallen kunnen in de loop der tijden afwijken van het link/artikel aantal dat aanvankelijk werd geplaatst op het moment van plaatsing.

Waardes websites
SEO / Website Waardes, zoals DA, PA, TF, CF, toegekend door internetorganen, van de door Deschrijverette.nl aangeboden websites kunnen in de loop der tijd afwijken van de aanvankelijke SEO waardes die de desbetreffende website(s) had(den) op het moment van publicatie van een artikel, of enige andere vorm van publicatie uitgevoerd door Deschrijverette.nl in opdracht van de opdrachtgever. Deschrijverette.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schommelingen van SEO waardes/ rankings van een door Deschrijverette.nl aangeboden website. Eveneens is Deschrijverette.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de SEO/ websites waardes, zoals DA, PA, TF, CF, toegekend door internetorganen aan de website(s) van de opdrachtgever.

Overmacht, storingen en positionering in zoekmachines
Deschrijverette.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor posities in zoekmachines (of andere lijsten) van opdrachtgever. Bij storingen op internet, werkzaamheden aan de server of andere redenen waardoor de websites  (tijdelijk of permanent) niet actief zouden zijn, wordt geen restitutie aan de opdrachtgever verleend.

Activering
Plaatsing van de artikelen/links geschiedt in principe direct na aanvang van de opdracht welke is gegeven door de opdrachtgever, welke uiterlijk binnen 3 weken na aanvraag/betaling wordt voltooid. Deschrijverette.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wel of niet (blijvende) opname van de artikelen/links op websites/blogs, zoekmachines of andere directory’s en/of lijsten/websites et cetera.

Een artikel wijzigen of verwijderen
Er worden kosten door Deschrijverette.nl aan de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer deze een of meerdere artikelen wil laten verwijderen of wijzigen. De kosten voor het verwijderen/ bedraagt minimaal € €3,50 per geplaatst artikel. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de digitaal openbaar gemaakte content – op welke wijze ook.

Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Deschrijverette.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank/rechter.

 

Laatst bijgewerkt d.d. 5/3/21