Deschrijverette.nl is een dienst van Samson Dienstverlening, Berkheide 10, 3069 KS Rotterdam, KVK 74639668, en is daarmee onderdeel van Samson Dienstverlening, zoals deze eerder is aangeduid. Samson Dienstverlening wordt binnen Deschrijverette.nl aangeduid als DeSchrijverette, en wordt binnen de nu volgende tekst aangeduid als ‘Deschrijverette.nl’. De klant/afnemer van diensten van Deschrijverette.nl zal worden aangeduid als adverteerder/gebruiker.

Betrekking tot inhoud
Deschrijverette.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van de adverteerder/gebruiker. Deschrijverette.nl behoudt zich het recht voor om adverteerders/gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de door Deschrijverette.nl aangeboden websites of geplaatste artikelen te verwijderen en/of wijzigen  indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de belangen en/of welbehagen van andere adverteerders/gebruikers de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden . Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Deschrijverette.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of  de desbetreffende artikelen/links te verwijderen of naar eigen inzicht en belang aan te passen of delen aan toe te voegen.

De informatie die door Deschrijverette.nl zelf op websites is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is Deschrijverette.nl niet aansprakelijk voor daarin opgetreden van onjuistheden of onvolledigheden. Deschrijverette.nl is niet aansprakelijk voor indirecte en/of directe schade (op welke wijze ook) aan adverteerders /gebruikers door gebruik van de door Deschrijverette.nl aangeboden websites/ diensten.

Deschrijverette.nl heeft geen invloed op besluiten/ handelingen/acties van zoekmachine’s met betrekking tot websites van Deschrijverette.nl zelf, of van de websites van adverteerders/gebruikers. Linkbuilding, uitgevoerd door Deschrijverette.nl, ten behoeve van de betreffende website(s) van de adverteerders/gebruikers, geschiedt dan ook op eigen risico van de adverteerders/gebruikers.

De door Deschrijverette.nl geschreven artikelen voorzien de lezer niet per definitie van specialistische inhoud, waarvoor vakinhoudelijk kennis nodig is over het product/ of diensten van de adverteerder/ gebruiker. De tekstuele inhoud van de artikelen bevatten eventueel algemene informatie, of wervende opinies van Deschrijverette.nl over het product/ of diensten van de adverteerder/ gebruiker.

Links naar andere websites op DeSchrijverette.nl

Op Deschrijverette.nl treft u links aan naar andere websites. Samson Dienstverlening is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens indien deze websites niet aan Samson Dienstverlening toebehoren. Bij het bezoek aan websites van derden via Deschrijverette.nl, adviseren wij u telkens de Cookie- en privacyverklaring, voorwaarden en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. Door boven in de adresbalk te kijken van uw browser, kunt u zien dat u niet meer op Deschrijverette.nl bent, indien de URL (https://www.websitenaam.nl) is gewijzigd.

Verantwoording voor de geplaatste artikelen/links
De adverteerder/gebruiker  is te allen tijde verantwoordelijk (op welke wijze ook), voor de inhoud van een geplaatst artikel en/of doorverwijzing (hyperlink of ander contactpunt) hiervan/ en gehanteerde methoden hierbij, welke op moment van gebruik correcte methoden leken te zijn voor Deschrijverette.nl. Deschrijverette.nl behoudt zich het recht voor om de desbetreffende artikelen/links  te verwijderen of naar eigen inzicht aan te passen.  Deschrijverette.nl behoudt zich het recht voor om de door de adverteerder/gebruiker artikelen te voorzien van naam en IP-adres van de adverteerder/gebruiker.

Betrekking tot promotie
Onze promoties kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. Deschrijverette.nl kan uw materiaal technisch en/of tekstueel dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Link/artikel/website aantallen
Opname van artikelen is van onbepaalde duur. De link/artikel aantallen kunnen in de loop der tijden afwijken van het link/artikel aantal dat aanvankelijk werd geplaatst op het moment van plaatsing.

Waardes websites
Waardes, zoals DA, PA, TF, CF, toegekend door internetorganen, van de door Deschrijverette.nl aangeboden websites kunnen in de loop der tijd afwijken van de aanvankelijke SEO waardes die de desbetreffende website(s) had(den) op het moment van publicatie van een artikel, of enige andere vorm van publicatie uitgevoerd door Deschrijverette.nl in opdracht van de adverteerder/gebruiker. Deschrijverette.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze rankings van andere zoekmachine’s/ internetorganen, van een door Deschrijverette.nl aangeboden website(s) en/of de Google page rank, of overige ranking’s van andere zoekmachine’s/ internetorganen, van de website(s) van de adverteerder/gebruiker.

Overmacht, storingen en positionering in zoekmachines
Deschrijverette.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor posities in zoekmachines (of andere lijsten) van adverteerders/gebruikers/afnemers. Bij storingen op internet, werkzaamheden aan de server of andere redenen waardoor de websites  (tijdelijk of permanent) niet actief zouden zijn, wordt geen restitutie aan de adverteerder/gebruiker verleend.

Activering
Plaatsing van de artikelen/links geschiedt in principe direct na aanvang van de opdracht welke is gegeven door de adverteerder/ gebruiker, welke uiterlijk binnen 3 weken na aanvraag/betaling wordt voltooid. Deschrijverette.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wel of niet (blijvende) opname van de artikelen/links in blogs, zoekmachines of andere directory’s en/of lijsten/websites et cetera.

Een artikel wijzigen of verwijderen
Er worden kosten door Deschrijverette.nl aan de adverteerder /gebruiker in rekening gebracht wanneer deze een of meerdere artikelen wil laten verwijderen of wijzigen. De kosten voor het verwijderen  bedraagt minimaal € €3,50 per geplaatst artikel.   De adverteerder /gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van een geplaatst artikel/link/verwijzing – op welke wijze ook.

Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Deschrijverette.nl en de adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank/rechter.

Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze

  1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer 62.42.37.443 ABNAMRO bank, ten name van Samson Dienstverlening te Rotterdam.
  2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Samson Dienstverlening op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Samson Dienstverlening is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
  3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw.
  4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Samson Dienstverlening is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
  5. De rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de wederpartij en Samson Dienstverlening kennis te nemen. Samson Dienstverlening blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Wij gebruiken de betalingsvoorwaarden van e-Legal incasso advocaten

Laatst bijgewerkt d.d. 06/05/2019